Miikaeli Ühenduse arengukeskuse juhataja on Irja Tuus.
Arengukeskuse alla kuuluvad
– täppisteaduste kool
– täiend- ja süvaõppekool

Miikaeli Ühenduse arengukeskus on loodud eesmärgiga tagada Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilastele reaal- ja loodusteaduslikes ainetes sügavam baas. Lisaks gümnaasiumi reaalklasside igapäevaõppele toetatakse arengukeskuse täppisteaduste kooli kaudu 3.-5. klassi õpilastele toimuvat robootikaringi, põhikooli õpilaste õppetegevust reaalainetes, gümnasistide praktilisi töid ja õppekäike. Arengukeskuse tegevusaastatel on arendatud välja laborid põhikoolis ja gümnaasiumis. Viimasega töö veel käib.
MÜ täiend- ja süvaõppekooli kaudu saavad toetust ja abi õpilased, kellel on tekkinud raskusi teatud õppeainetes, kuid samaväärselt pakume huvilistele võimalust tegeleda mõne ainega sügavamalt, kui kooliprogramm seda võimaldab. Täiend- ja süvaõppekooli töös on võimalik osaleda ka teiste koolide õpilastel.
Arengukeskus koordineerib VHK loodusteaduslike ainesektsioonide tööd, toetab aineõpetajaid ja tagab töörahu.