Vastuvõtt MTÜ Miikaeli Ühenduse Püha Miikaeli Kooli Eelkooli

2017-2018 õa eelkooli registreerimisega alustame 1.juunist

Eelkooli võtame vastu reeglina 6-aastaseid lapsi, kes soovitavalt elavad Tallinnas ja peavad sügisel 2018 minema I klassi.

info: eelkool@vhk.ee

2017-2018 õa avalduse vormi paneme siia üles 1.juunil.

avalduse vorm 16-17 õa

Avalduse alusel lisatakse laps eelkooli nimekirja.

Kinnituskirjad saadetakse lapsevanema meilile nädala jooksul peale avalduse laekumist.

Eelkooli läbimine ei kindlusta kohta Vanalinna Hariduskolleegiumi ega Püha Miikaeli Kooli  I klassis.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas (2,5 tundi korraga). Traditsioonilised rühmade õppetöö ajad on olnud E/K ja T/N kell 14.00-16.30.

Kindlasti tuleb valikusse ka teisi ajavariante.

2016/2017 õppeaasta eelkooli õppemaks on 92 eurot kuus.

2017/2018 õppeaasta õppemaks kinnitatakse septembris.

Õppetöö kestab poolest septembrist 2017 kuni poole aprillini 2018

lisainfo: eelkool@vhk.ee

eelkooli infovoldik

Muusikakooli eelkool on lastele tutvumiseks erinevate ja põnevate pillidega ning ettevalmistuseks muusikakooli sisseastumiseks. Tunnid sisaldavad
tutvumist erinevate instrumentidega neid kuulates ja mänguvõimalusi proovides, rütmiõpetust, laululist tegevust, rütmi-, laulu- ja liikumismänge,
programmilise muusika kuulamist ning musitseerimist keha- ja rütmipillidel. Muusikakooli eelkooli õppetöö kestab poolest septembrist 2017 märtsini 2018.
Õppetöö toimub 1 kord nädalas õhtustel aegade kohe pärast elkooli tunde.
2016/2017 õppeaastal oli muusikakooli eelkooli õppemaks 20 eurot kuus, 2017/2018 õppeaasta õppemaksud täpsustuvad sügisel.

Registreerimise link ( aktiveerub 1.juunist ): https://docs.google.com/a/vhk.ee/forms/d/1RhWvEli51EaK-CXgCBKRFZbzFtsmMMTq9j3vASyLNDY/viewform?c=0&w=1

Lisainfo: tanvel@vhk.ee

 

Täpsemat infot saab:

tel: 6996 140

tel: 6996141 (eelkooli juhataja)

Vene tn. 13/Pühavaimu 8

e-mail: eelkool@vhk.ee

http://www.vhk.ee/pkool/eelkool

 

 

EELKOOLI PROGRAMM

Loodusõpetuse õpetamisel on meie eesmärgiks:

 • äratada lapses huvi ümbritseva maailma vastu
 • tutvustada lapsele tema kodukoha loodust
 • õpetada tajuma elusorganismide ja keskkonna vahelisi suhteid ja seoseid ning tunnetama ennast osana loodusest
 • arendada lastes ökoloogilist mõtteviisi, kujundada säästlikku suhtumist loodusesse ning oskust hinnata inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.

Sotsiaalse keskkonna õpetamisel on meie eesmärgiks:

 • aidata lastel orienteeruda endas ja enda ümber
 • väärtustada ja tähistada rahvakalendri tähtpäevi
 • tutvustada lastele võimalikult palju töötegevusi, tehes neid paaris ja rühmas koos lastega
 • tutvustada lastele erinevaid elukutseid

Tervise ja ohutuse õpetamisel on meie eesmärgiks:

 • arendada lastes positiivset suhtumist oma tervisesse
 • anda lastele teadmisi tervisest ja õigest tervisekäitumisest
 • propageerida tervislikke eluviise

Liikluse ja turvalisuse õpetamisel on meie eesmärgiks:

 • õpetada lapsi orienteeruma liikluses
 • pöörata tähelepanu liikluses varitsevatele ohtudele

 Keele ja kõne õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps:

 • tuleks toime suhtlemisel nii eakaaslaste kui täiskasvanutega
 • suudaks igapäevavestlust nii algatada kui jätkata
 • saaks aru kuuldu sisust ja suudaks sellele vastavalt reageerida
 • oskaks kasutada kõnes õiget hääldust, tavasõnavara, grammatilisi vorme ja lauseehitust
 • saaks aru lugemise ja kirjutamise vajalikkusest ja tunneks huvi lastekirjanduse vastu

Lugema ja kirjutama õpetamisel on meie eesmärkideks:

Täpsustada ja konkretiseerida  sõnade häälikstruktuuri tajumist ja  teadvustamist, mille toel laps suudaks:

 • luua sõnade häälik-tähelise vastavuse
 • määratleda vajalikud kohad häälikute erineva pikkuse erinevaks märkimiseks kirjas
 • kirjutada või laduda sõnu ja lauseid

Kindlustada tähtede tundmine automatiseerunud tasemel, s-o kujundada alus

 • sõna kiireks mõistmiseks lugemisel
 • õigete tähtede valikuks kirjutamisel või ladumisel

Matemaatika õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps:

 • omaks ettekujutust arvudest, suurustest, mahtudest, kujunditest
 • tunneks lihtsamaid ajamõisteid ja oskaks kirjeldada ning järjestada oma igapäevategevusi
 • mõtestaks loendamistegevust ja seoseid arvude reas
 • oskaks rühmitada esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrrelda esemete hulki
 • oskaks järjestada esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal
 • mõistaks mõõtmistegevust
 • eristaks geomeetrilisi kujundeid
 • näeks matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes

Käelise tegevuse õpetamisel on meie eesmärgiks, et laps:

 • tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest
 • arendaks kunstiliste tegevuste läbi oma ilumeelt
 • omaks algatusvõimet ja tahet tegutseda
 • kasutaks materjale ja vahendeid sihipäraselt
 • kujutaks isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma

Kooli ettevalmistusrühmade muusikaprogrammis eristub kaks raskusastet.

Kõigil ettevalmistusrühmades osalevatel lastel on nädala tunniplaanis muusikatund.

Üldarendav tund seab põhieesmärkideks lapse laulmisoskuse ja rütmitunde arendamise, tähelepanuvõime ja mälu treenimise. Olulisel kohal on kujutlusvõime ja fantaasia avardamine ning eneseväljendusoskuse rikastamine.

Tundides sisalduvad mitmesugused rütmi-, laulu- ja liikumismängud, programmilise muusika kuulamine ning musitseerimine rütmipillidel. Läbitav rohke laulurepertuaar järgib aastaringi ja tähtpäevi.

 1. a sügisest VHK Muusikakoolis õppida soovijate tarvis toimuv lisatund (kolmapäev, neljapäev – täpsustamisel!) on ettevalmistuseks muusikakooli 1. klassi solfedžo- ja koorilaulutundidele, sisaldades rütmi- ja astmeõpetust, algteadmisi muusikalisest kirjaoskusest ning rohkelt laululist tegevust.

Muusikakooli ettevalmistusklasside ajad:

Muusikooli ettevalmistusklassi tunnid toimuvad koolipäeva lõpus. Täpsed ajad ja rühmade arv selguvad septembris.

Kooli ettevalmistusrühma programm sisaldab ka inglise keele õpet.

See on sissejuhatus Miikaeli Ühenduse inglise keele programmile, mille on välja töötanud õde Mary Vernard. Inglise keele õpe toetub metoodikale, mida kutsutakse “Total Immersion Method” – laps asetatakse õppetunni ajal keskkonda, kus kasutatakse ainult inglise keelt ning uus keel omandatakse läbi erinevate tegevuste ja mitmekesiste materjalide abil. Tundides kasutatakse palju mänge, laule, luuletusi, erinevaid pilte, mänguasju ning jutte. Kõik uus, mida õpitakse, omandatakse pideva kordamise ning harjutamisega. Tänu tegevuse mängulisusele ning mitmekülgsusele ei muutu tund lapsele igavaks ega tüütavaks. Eelkooli inglise keele õpe toimub 2 korda nädalas ning ühe õppetunni kestvuseks on 30 minutit. Inglise keele õpet VHK-s ja MÜ eelkoolis korraldab Miikaeli Ühenduse Keeltekeskus.
Rühmadesse registreerimise täpne info saadetakse lapsevanema meilile septembris.