Miikaeli Ühenduse Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse tegevuses on kaks suunda:

 • Koolide juhtimisalane nõustamine hariduslike erivajadusega õpilaste kaasamiseks tavakooli
 • hariduslike erivajadusega õpilaste perede nõustamine ja neile  rehabilitatsiooniplaanide väljatöötamine.
Nõustamiskeskus

Õpilaste arengu jälgimise ja õpilaste  eripära arvestava  õppe diferentseerimise süsteemi  on  Miikaeli Ühendus   välja töötanud  koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga  ja seda on  praktiseeritud Vanalinna Hariduskolleegiumis pea kaks aastakümmet. Tänaseks on huvi VHK kogemuse vastu kasvanud ja süsteemi on kasutusele võtnud veel viis kooli.

Kujundada kooli nii, et iga lapse eeldused realiseeruksid võimeteks ja tema arenguraskuste ületamine oleks toetatud,  on eeskätt juhtimisalane ülesanne.  Nii vahendab Miikaeli Ühenduse nõustamiskeskus koolikorralduslikku juhtimisalast teavet ja teostab meeskonnaõpet, et valmistada kooliperesid ette arvestama lapse eripäraga ja töötama ka hariduslike erivajadusega õpilastega.

Esimesel septembril 2013 algas Miikaeli Ühenduse projekt “Nõustamiskeskuse loomine, et tõsta koolide suutlikkust HEV õpilaste õppesse kaasamiseks“, mida rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Projekti üldinfo:

Projekti eesmärgiks on luua Miikaeli Ühenduse Nõustamiskeskus, et tõsta koolide suutlikkust hariduslike erivajadustega laste õppesse kaasamiseks. Miikaeli Ühendus on oma tegevuse kestel suutnud luua eksperthinnangute süsteemi, mis lubab kaasata iga õpilast õppetöösse vastavalt tema võimetele, eripäradele, vajadustele. Valdavalt selline võimekus mujal Eestis puudub. Samas erivajadustega laste arv suureneb. Seega on oluline võimaldada kõikidele lastele, kes sellist õppevormi vajavad, sellele ka ligipääs üle Eesti tavakoolide juures. Projekti sihtrühmadeks on partnerkoolide personal (juhtkond, õpetajad, tugipersonal), omavalitsused (Harjumaa, Raplamaa), nõustamiskeskuse edenedes õpilased ning nende pered.

Projekti partnerid:
Vanalinna Hariduskolleegiuim

Tallinna Toomkool

Tallinna Reaalkool

Juuru Gümnaasium

Maarjamaa Haridusselts

Rohkem infot projekti ja tegemiste kohta:

Heidi Eskor-Kiviloo, projektijuht 51 04454

Piret Arro, psühholoog

Rehabilitatsioonikeskus

2014. aasta aprillikuust on tegutsemas Miikaeli Ühenduse rehabilitatsioonimeeskond. Meeskonnal on õigus osutada rehabilitatsiooniteenust (sh rehabilitatsiooniplaani koostamine) erivajadusega lastele (kuni 18. eluaastani).

Meeskond hindab lapse psühhosotsiaalset toimetulekut, pere sotsiaalmajanduslikku/psühhosotsiaalset toimetulekut ja vajadusel leitakse sobiv teenus.

Rehabilitatsiooniteenusega toetatakse lapse või noore arengut, luuakse eeldused hariduse omandamiseks, kujundatakse vajalikke õpi-, suhtlemis- või käitumisoskusi, parandatakse iseseisvat toimetulekut lasteaias ja koolis.

 

Rehabilitatsiooniteenuse raames:

 • koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan;
 • osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;
 • juhendatakse isikut, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia;
 • viiakse vajadusel läbi vahehindamisi;
 • hinnatakse rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkust.

Rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks on asutuses olemas kaasaegne materiaalne baas ning asjatundlik meeskond.

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse individuaalselt, perele või grupile.

Meie meeskonnas on psühholoog, sotsiaaltöötaja, eripedagoog, logopeed, õde. Vajadusel psühhiaater.

sotsiaaltöötaja: lapse psühhosotsiaalse toimetuleku hindamine, pere sotsiaal-majandusliku toimetuleku ja elamistingimuste hindamine, sotsiaalvõrgustiku kaardistamine, juhtumikorraldus, peretoetuste ja teenuste saamise võimalustest teavitamine ja kättesaamise juhendamine, sarnaste erivajadustega klientidele ja nende peredele grupitöö korraldamine, perenõustamine, loovteraapia- töö saviväljal

psühholoog: lapse psühholoogilise hinnangu koostamine, psühholoogiline nõustamine,   pereliikmete kaasamine ja konsulteerimine, kutsenõustamine, grupitöö

logopeed: kommunikatsioonivõime ja –vahendite hindamine, kujundamine kliendile olulistes situatsioonides, suhtlemisvalmiduse ja –soovi suurendamine/ taastamine, suhtluskeskkonna kujundamine

eripedagoog: lapse arengu analüüs, igapäevaseks toimetulekuks vastava keskkonna leidmine, oskuste arendamine pere ja koolikeskkonnaga koostöös,

meditsiiniõde: lapse terviseseisundist tuleneva toimetuleku uurimine ja hindamine koostöös pere ja meeskonnaliikmetega, nõustamine ja raviplaani täitmise juhendamine

Kuidas on võimalik meie juurest rehabilitatsiooniteenust saada?

Esmalt tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus, mille vorm on kättesaadav kõikides pensioniametites ning sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi koduleheküljel rubriigis „Blanketid/rehabilitatsiooniteenuse blanketid” ja sotsiaalministeeriumi koduleheküljel rubriigis „Puudega inimesele/sotsiaalteenused puudega inimesele/rehabilitatsioon”. Täidetud vorm tuleb saata posti teel või viia elukohajärgsesse pensioniametisse. Taotlusele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.

Kui taotluse täidab isiku seaduslik esindaja ehk lapse eest vastutav isik, siis on vaja esitada ka tema esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

Peale taotluse esitamist saate suunamiskirja rehabilitatsiooniteenusele, mis saadetakse postiga taotluses märgitud aadressil. Koos suunamiskirjaga saate ka rehabilitatsiooniasutuste nimekirja. Seejärel tuleb ise võtta asutusega  ühendust 21 päeva jooksul ja aeg kokku leppida.

Meie saame aidata teid taotluse vormistamisel.

Meie juurde teenusele registreerumine:

Meie juurde saab registreerida kristiinas@vhk.ee või arro@vhk.ee , telefoni teel 52 44 527

Selleks on vaja:

 • suunamiskirja number ja otsuse vastuvõtmise kuupäev;
 • isikuandmed;
 • millises lasteasutuses, koolis või keskuses laps käib
 • kontaktandmed.

Teenusele tulles kaasa võtta:

 • suunamiskiri;
 • eelmine rehabilitatsiooniplaan;
 • iseloomustus õppe-, kasvatus- või hoolekandeasutusest;
 • võimalusel väljavõte arstlikest dokumentidest.

Rehabilitatsioonimeeskonna koosseis:

nimi                                        eriala või sellele vastav kvalifikatsioon

Kristiina Salong                     sotsiaaltöö

Piret Arro                               psühholoogia

Kaja Ölluk                              logopeedia/eripedagoogika

Ülvi Sorga                              logopeedia/ eripedagoogika

Ane Metsamaa                       eripedagoogika

Silva Põldmets                       meditsiiniõde

 

 

 

Projekti rahastab Avatud Eesti Fond ja EMP programm

 

logo_AEF